Talking about Travel

Wife: ఏమండీ, మనము అందరము, మా అమ్మమ్మగారి ఇంటికి వెళదాం అండి.

ஏமண்டி மனமு அந்தரமு மா அம்மம்மகாரி இன்டிகி வெள்தாம் அண்டி.

Husband: అలాగే వెళదాం.  నేను ఆఫిస్ లో సెలవు కావాలని నా ఉన్నతాధికారిని అడుగుతాను.

அலாகே வெள்தாம். நேனு ஆபீஸ்லோ செலவு காவாலனி  நா உன்னதாதிகாரினி அடுகுதானு.

ఎన్ని రోజులకు అడగను?

என்னி ரோஜூலகு அடுகனு?

Wife: ఒక వారం రోజులకి అడగండి.

ஒக வாரம் ரோஜுலகி அடகண்டி.

Husband: అమ్మో అన్ని రోజులు అంటే తను ఒప్పుకోరు.  ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో చాలా పనులు ఉన్నాయి.

அம்மோ அன்னி ரோஜுலு அண்டே தனு ஒப்புக்கோரு. இப்புடு ஆபீஸ்லோ  சாலா பனுலு உன்னாயி.

Wife: అలాగని, మీరు మూడు రోజులకి అడిగితే ఒక రోజుకి వెళ్లిరా, అంటారేమో.

దాని బదులు వారం రోజులు కి అడగండి, అప్పుడు కనీసం ఒక మూడు రోజులకు అయినా ఒప్పుకొంటారేమో.

அலாகனி, மீரு மூடு ரோஜூலகி அடிகிதே ஒக ரோஜூகி  வெள்ளிரா, அன்டாரேமோ. தானி பதலு வாரம் ரோஜூலகி அடகண்டி, அப்புடு கனிஸம் ஒக மூடு ரோஜூலகு ஆயினா ஒப்புகொண்டாரேமோ.

పిల్లలు కూడా అడుగుతున్నారు అండి.

பிள்ளலு  கூடா அடுகுதுன்னாரு அண்டி.

Husband: సరే అలాగే అడుగుతాను.

சரே அலாகே அடுகுதானு.

Wife: ఏమండీ అడిగారా, ఏమన్నారు?

ஏமண்டி அடிகாரா, ஏமன்னாரு?

ఆ ఆ అడిగాను, ఒక మూడు రోజులకు సెలవు కి ఒప్పుకున్నారు.

Husband: ஆ ஆ அடிகானு ஓக மூடு ரோஜுலகு செலவு கி ஒப்புகுன்னாரு 

Wife: మంచిది అండి.

மஞ்சிதி அண்டி.

Wife: ఏమండీ మరి రిజర్వేషన్స్ చెయ్యాలి కదా.

ஏமண்டி மரி ரிஜர்வேஷன்ஸ் செய்யாலி கதா.

Husband: అవి అన్నీ అయిపోయాయి.

அவி அன்னி ஆயிபோயாயி.  

మనం ఎల్లుండి వెళుతున్నాం.

மனம் எல்லுண்டி வெளுதுன்னாம்.

Wife: ఓ అలాగా, నేను బట్టలు అవి అన్నీ సర్దుతాను.

ஓ அலாகா, நேனு பட்டலு அவி அன்னி சர்துதானு.

ఏమండీ అన్నీ సర్దేశాను. మీరు ఈ రోజు కొంచెం తొందరగా వచ్చేయండి.

ஏமண்டி அன்னி சர்தேஷானு. மீரு ஈ ரோஜூ கொஞ்சம் தொந்தரகா வச்சேயண்டி.

Husband: అలాగే.

அலாகே.

ఊ మీరు అందరూ తయారు అయ్యారా.

ஊ மீரு அந்தரூ தயாரு ஐயாரா.

Wife: మేము అందరం తయారు అయ్యాం అండి.  అలాగే మీరు కూడా తయారు అవండి.  

மேமு அந்தரம் தயாரு அய்யாம் அண்டி. அலாகே மீரு கூடா தயார் அவண்டி.

Husband: నేను కూడా స్నానం చేసే తయారు అవుతాను.

நேனு கூடா ஸ்நானம் சேஸி தயாரு அவுதானு. 

Wife: ఈ లోపు కాబ్ బుక్ చేయమంటారా, ఒక్కొక్క సారి బుక్ చేసినా కాబ్ డ్రైవర్ లు బుకింగ్ నీ రద్దు చేస్తారు.

ஈ லோபு காப் புக் சேயமன்டாரா, ஓக்கொக்க சாரி புக் சேஸினா காப் ட்ரைவர் லு புக்கிங் நி ரத்து சேஸ்தாரு.

Husband: అలాగే చెయ్యి.

அலாகே செய்யி. 

నేను తయారు అయ్యాను. కాబ్ వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడుట, చూడు.

நேனு தயாரு அய்யானு. காப் வாடு எக்கட உன்னாடுட, சூடு.

Wife: ఆ చూసాను అండి ఒక పది నిమిషాలు ల్లో వస్తాడుట అండి.

ஆ சூஸானு அண்டி ஒக பதி நிமிஷாலு ல்லோ வஸ்தாடுட அண்டி.

Husband: సరే  కావలిసిన వన్నీ అన్నీ  సర్దేసావు కదా, పెట్టెలకి మరి ట్రాలీ బాగ్ లకు తాళాలు వేశారు కదా.

சரே காவலிஸின வன்னி அன்னி  சர்தேஸாவு  கதா, பெட்டெலகி மரி ட்றால் பாக் லகு தாளாலு வேஷாரு கதா. 

Wife: ఆ అన్నీoటికి తాళాలు వేసాను అండి.

ஆ அன்னிண்டிகி  தாளாலு வேஸானு அண்டி.

అదిగో కాబ్ వాడు వచ్చాడు అండి.

அதிகோ காப் வாடு வச்சாடு அண்டி.

Husband: సరే నేను పెట్టెలు మరియు ట్రాలీ బాగ్ కార్ లో పెడతాను. పిల్లలు మీరు అందరూ తలో ఒకటి పట్టుకొని కాబ్ దగ్గరికి పదండి.

சரே நேனு பெட்டெலு மரியு ட்ரால் பாக் கார் லோ பெடதானு. பில்லலு மீரு அந்தரூ தலோ ஒகடி பட்டுகொனி காப் தக்கரிகி பதண்டி.

నువ్వు జాగ్రత్త గా ఇంట్లో అన్ని తనిఖీ చేసి ఇంటికి తాళం వేసిరా.

நுவ்வு ஜாக்ரத்த கா இண்ட்லோ அன்னி தனிகி சேஸி இன்டிகி தாளம் வேஸிரா.

Wife: అలాగే అండి.

அலாகே அண்டி.

Husband: అందరం కారు లో కూర్చున్నారు కదా.

அந்தரம் காரு லோ கூர்ச்சுன்னாரு கதா.

Wife: ఆ అవును అండి.

ஆ அவுனு அண்டி.

Husband: డ్రైవర్ ఇంక బయలుదేరు విమానాశ్రయానికి.

ட்ரைவர் இன்க பயலுதேரு விமானாஷ்ரயானிகி.